logo

Brukervilkår for Alfa Lavals nettsteder

(oktober 2021, v. 1)

1. Innledning

Alfa Laval AB (publ) og tilknyttede selskaper over hele verden («Alfa Laval») drifter flere nettsteder og bidra til innholdet på dem (heretter sammen kalt «nettstedene» eller hver for seg et «nettsted»).

Henvisningen til nettsteder omfatter Alfa Lavals nettbutikk eller andre nettsteder med kjøpsmuligheter som driftes av eller på vegne av Alfa Laval. Noen av nettstedene gjør det dessuten mulig å koble sammen kunder og Alfa Lavals forretningspartnere.

Som bruker, kunde eller Alfa Laval-forretningspartner er din bruk av nettstedene underlagt følgende vilkår, og det samme gjelder dokumentene nevnt i disse vilkårene (heretter kalt «vilkår»).

I tillegg til disse vilkårene gjelder følgende tilleggsvilkår for din bruk av nettstedene:

 • Alfa Lavals personvernerklæring, som angir på hvilke vilkår Alfa Laval behandler personopplysninger som samles inn, eller som du leverer til Alfa Laval
 • Alfa Lavals erklæring om informasjonskapsler, som inneholder informasjon om informasjonskapslene på nettstedene
 • brukervilkår fra tredjepart i forbindelse med tredjepartstjenester på nettstedene som kan gjelde for spesifikke deler eller egenskaper på nettstedene

Alle må gjerne besøke Alfa Lavals nettsteder, men ved å åpne og bruke nettstedene skal du være bundet av disse vilkårene, og du skal overholde dem.

Hvis du ikke samtykker i å bli bundet av eller overholde en del av disse vilkårene, skal du unnlate å bruke nettstedene og forlate dem siden bruken da ikke er autorisert.

Vilkår som gjelder for alle brukere

2. Ansvarserklæring om informasjon og publisert materiale

Alfa Laval forsøker å kontrollere at informasjonen om nettstedene fra Alfa Laval er riktig, men Alfa Laval gir ikke noen garantier eller erklæringer og fraskriver seg ansvar for garantier om formålstjenlighet i forbindelse med informasjonen og materialet, herunder blant annet informasjonens og materialets nøyaktighet og fullstendighet. Alfa Laval kan etter eget skjønn foreta endringer i informasjonen og medfølgende materiale på nettstedene når som helst og uten varsel. Informasjonen og materialet på nettstedene kan være utdatert, og Alfa Laval forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen og materialet.

I det omfang det er tilatt etter loven, gir derfor Alfa Laval deg tilgang til sine nettsteder på det grunnlaget at Alfa Laval utelukker alle erklæringer og garantier, vilkår og andre betingelser (herunder blant annet vilkårene underforstått etter loven om tilfredsstillende kvalitet, formålstjenlighet og bruk av rimelig aktsomhet og kompetanse) i forbindelse med nettstedene.

3. Tredjepartsnettsteder

Nettstedene kan inneholde koblinger til andre nettsteder som Alfa Laval ikke drifter eller eier («tredjepartsnettsteder»). Koblinger til tredjepartsnettsteder oppgis utelukkende som informasjon og som en tjeneste for deg. Inkludering av koblinger til tredjepartsnettsteder som tilbyr produkter, materialer eller tjenester, skal ikke innebære en støtte eller anbefaling fra Alfa Laval.

Alfa Laval har ingen kontroll over innholdet på disse tredjepartsnettstedene eller informasjon på dem og gir ingen erklæringer eller garantier om at de inneholder riktig, oppdatert eller fullstendig informasjon. Alfa Laval skal ikke ha ansvar for noen form for ting- eller personskader i forbindelse med bruken av disse tredjepartsnettstedene eller innholdet eller informasjonen på dem.

Du må selv vurdere om du bør bruke tredjepartsnettsteder. Din bruk av tredjepartsnettsteder er underlagt vilkårene der.

4. Tilgjengelighet

Alfa Laval forsøker å kontrollere at nettstedene er normalt tilgjengelige tjuefire (24) timer i døgnet, men Alfa Laval skal ikke være ansvarlig hvis et nettsted av en eller annen grunn er utilgjengelig på et tidspunkt i en bestemt periode. Tilgang til nettstedene kan stanses midlertidig og uten varsel ved systemsvikt, vedlikehold, reparasjon eller av andre grunner.

Nettstedene tilbys «avhengig av tilgjengelighet» uten uttrykkelig eller underforstått garanti eller erklæring om at at de vil være uavbrutte eller rettidige. Alfa Laval gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, om nettstedenes funksjonalitet og tilgjengelighet.

5. Akseptabel bruk

Ved å åpne og bruke nettsteder eller andre funksjoner som leveres iva et av nettstedene, skal du overholde følgende atferdsstandarder.

Du er innforstått med at du ikke skal, og du er innforstått med at du ikke skal legge til rette for eller tillate at andre juridiske eller fysiske personer:

 • bruker et nettsted i strid med disse vilkårene
 • kopierer, fremstiller, etterligner, selger, videreselger eller utnytter kommersielt en del av nettstedene eller bruken eller tilgangen til nettstedene
 • utgir deg for å være, trakasserer, truer, forfølger, med hensikt plager eller skaper problemer for en annen fysisk eller juridisk person
 • deltar i forstyrrende virksomhet, skaffer seg uautorisert tilgang til datamaskinsystemer eller ikke-offentlige deler av nettstedene, forstyrrer nettstedene, servere eller nettverk som er koblet til nettstedene
 • introduserer skadelige koder, virus, ormer, trojanere eller andre skadelige programmer i nettstedene
 • får tilgang til nettstedene fra steder forbudt etter eksportlovgivning eller på annen måte forbudt for deg etter eksportlovgivning, og du skal ikke gi tilgang til fysiske eller juridiske personer på lister over sanksjonerte parter, herunder blant annet Den europeiske unions sanksjonsliste, USAs liste over særlig utpekte statsborgere (SDN) eller USAs liste over nektede personer. Med «eksportlovgivning» menes alle nasjonale og internasjonale bestemmelser om eksport- og reeksportkontroll, herunder blant annet EUs bestemmelser, USAs bestemmelser og andre lands eller områders bestemmelser som kan få anvendelse
 • opptrer på en måte som kan utgjøre et straffe- eller sivilrettslig lovbrudd, eller på annen måte bryter gjeldende lover, forskrifter eller regler

Alfa Laval forbeholder seg etter egen vurdering en rett til å satnse eller avslutte tilgang til sine nettsteder hvis Alfa Laval etter rimelig skjønn avgjør at brukeren har brutt vilkårene.

Alfa Laval forbeholder seg alle tilgjengelige rettigheter og lovlige beføyelser.

6. Uoppfordrede innsendinger

Med mindre det er uttrykkelig angitt i disse vilkårene eller avtalt separat i en tilleggsavtale, anses uoppfordret innsending av materialer (herunder informasjon og annen kommunikasjon du overfører til eller legger ut på nettstedene) blant annet som: (i) et bidrag til Alfa Laval for videre bruk etter egen vurdering, uavhengig av eiendomskrav eller rettighetsforbehold i materialene og (ii) ikke-konfidensiell, ikke-eksklusiv, royaltyfri, ugjenkallelig, overdragelig, fullstendig underlisensierbar og ikke-egenutviklet.

Alfa Laval fraskriver seg ansvar for alle forpliktelser vedrørende disse typene uoppfordrede innsendinger og vederlagsfri informasjon. Brukeren bes bruke eget skjønn før materiale sendes inn på nettstedene.

7. Immaterielle rettigheter

Du har lov til å skrive ut eller laste ned utdrag fra nettstedene, forutsatt at du overholder følgende bestemmelser:

 • Ingen dokumenter eller tilknyttet grafikk på nettstedene må endres på noen som helst måte.
 • Ingen grafikk på nettstedene må brukes separat fra den medfølgende teksten.
 • Ingen logoer må fjernes eller brukes separat fra den medfølgende teksten.
 • Alfa Lavals opphavsrettsmerknad står på alle eksemplarer.

Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter som varemerker, servicemerker, grafikk, logoer, mønstre til nettstedene eller levert på nettstedene, herunder alle former for informasjon, materiale, fotografier og grafiske bilder, tilhører Alfa Laval eller Alfa Lavals lisensgivere. Din bruk av nettstedet gir deg ingen rett eller lisens til å fremstille eller på annen måte bruke slike immaterielle rettigheter som tilhører Alfa Laval eller en tredjepart.

I forbindelse med denne juridiske merknaden er det forbudt å bruke utdrag fra nettstedene i strid med dette punkt 7.

8. Ditt ansvar

Du er ansvarlig for å treffe forebyggende tiltak for å beskytte perifert utstyr som mobiler, nettbrett og datamaskiner mot virus eller annet skadelig innhold når du bruker nettstedene. Du skal umiddelbart informere Alfa Laval hvis det oppdages avvik eller uriktige data i informasjonen som er tilgjengelig på et nettsted, eller hvis du identifiserer virus eller ødeleggelse av et nettsted.

Hvis du representerer et selskap eller en annen juridisk person, skal du forsvare, godtgjøre og holde Alfa Laval, Alfa Lavals leverandører, lisensgivere, ansatte og agenter skadesløs mot alle krav og utgifter, herunder advokathonorarer som oppstår direkte eller indirekte fordi du har brukt et av nettstedene i strid med disse vilkårene, andre gjeldende vilkår eller immaterielle rettigheter.

Med mindre det er uttrykkelig fastsatt i disse vilkårene, kan ingenting fra nettstedene fremstilles eller oppbevares på andre nettsteder eller inkluderes i offentlige eller private elektroniske gjenfinningssystemer eller -tjenester eller på annen måte uten Alfa Lavals tidligere skriftlige tillatelse, og ingenting i disse vilkårene skal forstås som en overføring eller tildeling, underforstått eller på annen måte, av rettigheter.

9. Endringer i disse vilkårene

Alfa Laval kan til enhver tid og etter eget skjønn foreta endringer i disse vilkårene. Disse endringene skal gjelde fra de reviderte vilkårene legges ut på nettstedet. Datoen for siste endring er angitt øverst i hvert vilkårsdokument. Det er ditt ansvar til enhver tid å kontrollere om vilkårsdokumentet er oppdatert.

Når Alfa Laval reviderer et vilkårsdokument som anses som vesentlig for registrerte brukere, vil Alfa Laval be påloggede brukere lese og godta de endrede vilkårene.

Du skal ikke ha plikt til å fortsette å bruke Alfa Lavals nettsteder etter at disse vilkårene er endret, men hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter eventuelle endringer, innebærer det at du godtar endringene.

10. Ansvarsbegrensning

Alfa Lavals nettsteder tilbys «som de er» uten uttrykkelig eller underforstått garanti eller erklæring om at de vil være trygge og feilfri, eller at tredjepartsinnhold som leveres, vil være fritt for virus eller andre skadelige komponenter.

Alfa Laval fraskriver seg alt ansvar for nettstedene (i den grad det er mulig etter gjeldende bindende lovgivning) og gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, om nettstedene.

Alfa Laval, Alfa Lavals datterselskaper, tillitsmenn, styremedlemmer, ansatte eller aksjonærer skal aldri være ansvarlige for beløp eller tap eller skade som du eller en tredjepart kan pådra dere (herunder blant annet direkte eller indirekte tap eller skade, eller tapt inntekt eller overskudd, enten rettsgrunnlaget er skadevoldende handling, kontrakt eller annet) i forbindelse med din bruk av nettstedene på noen som helst måte, eller i forbindelse med manglende mulighet til bruk eller resultatene av bruk av nettstedene, hvis du er kunde, herunder informasjon mottatt fra Alfa Lavals forretningspartnere, nettsteder knyttet til Alfa Lavals nettsteder eller materialet på slike nettsteder, herunder blant annet tap eller skade på grunn av virus som kan infisere datamaskinutstyr, programvare, data eller annen eiendom som følge av tilgang til, bruk av eller navigering på nettstedene eller din nedlasting av materiale fra nettstedene eller nettsteder knyttet til nettstedene.

Du er innforstått med at din eneste beføyelse for problemer, tap, kostnader eller misnøye som skyldes at du bruker et nettsted hvor du må registrere deg, er å avregistrere deg fra nettstedet.

Mer informasjon om registrering av en profil og avregistrering av profilen finnes i punkt 13 og punkt 14 nedenfor.

11. Diverse

Alle bestemmelser i disse vilkårene kan settes til side, og hvis en bestemmelse eller en del av den anses som ugyldig eller på annen måte umulig å håndheve, skal bestemmelsen tolkes dithen at den gjenspeiler den nærmeste lovlige tolkningen av Alfa Lavals opprinnelig hensikt, og de øvrige bestemmelsene skal forbli gyldige.

Alfa Lavals forsinkede, unnlatte eller manglende utøvelse eller håndheving av en rettighet i forbindelse med disse vilkårene skal ikke tolkes som en avståelse av denne rettigheten eller som en svekkelse av rettigheten ved fremtidige anledninger.

Disse vilkårene samt tilknyttede rettigheter og forpliktelser kan overdras av Alfa Laval til enhver juridisk person i eller utenfor Alfa Laval-konsernet. Brukeren kan ikke overdra disse vilkårene, eller en del av dem, eller andre rettigheter eller forpliktelser etter denne avtalen.

12. Gjeldende lovgivning og tvisteløsning

Vilkårene reguleres etter dansk rett uten hensyn til prinsipper om lovvalg eller -konflikt.

Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene, eller deres mislighold, oppsigelse eller ugyldighet, skal endelig avgjøres ved voldgift administrert etter reglene for megling og voldgift ved det internasjonale handelskammer av tre voldgiftsdommere utpekt i samsvar med disse reglene. Voldgiftsstedet skal være København i Danmark, og engelsk skal brukes som språk i saken.

Tilleggsvilkår for brukere med profil

13. Profil og profilinformasjon

Ved å registrere brukeropplysninger og klikke på «Jeg bekrefter» eller lignende oppretter du en profil for gjeldende Alfa Laval-nettsted. Opplysningene du oppgir, skal være aktuelle, fullstendige og riktige.

Hvis du registrerer brukerinformasjon og opprette en profil på vegne av et selskap ved å klikke på «Jeg bekrefter» eller lignende, erklærer du at du har tillatelse til å registrere brukerinformasjon og opprette en profil på vegne av selskapet.

Ved å registrere brukerinformasjon og samtykke i disse vilkårene er du innforstått med at du skal overholde disse vilkårene.

Du er ansvarlig for å holde din personlige brukerinformasjon og påloggingsinformasjon oppdatert og beskyttet mot uautorisert tilgang.

Du kan når som helst endre eller fjerne informasjon i profilen din. Du kan også når som helst avregistrere profilen (ifølge punkt 14 nedenfor).

Alfa Laval forbeholder seg retten til å stanse eller avslutte profilen hvis det forekommer aktiviteter som etter Alfa Lavals skjønn utgjør eller kan utgjøre et brudd på disse vilkårene eller gjeldende lover, forskrifter eller regler, eller hvis profilen brukes eller kan brukes av uvedkommende.

Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med profilen din og bruk av nettstedene er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring på respektive nettsted.

14. Avregistrering

Du kan når som helst avregistrere profilen og slutte å bruke nettstedene.

Hvis du velger å avregistrere profilen, får du ikke lenger tilgang til profilen. Ved slik avregistrering, og på anmodning fra deg, sendes tilgjengelig informasjon i profilen din til deg via e-post og slettes kort tid etter dette.

15. Kundens informasjonsdeling

Som kunde kan du velge å dele visse typer informasjon fra profilen din med en Alfa Laval-forretningspartner.

En Alfa Laval-forretningspartner er en juridisk person som har en avtale med Alfa Laval om distribusjon eller salg av Alfa Lavals produkter og/eller tilknyttede tjenester.

Alfa Lavals forretningspartnere vil bare ha tilgang til slik informasjon som du uttrykkelig har godtatt å dele. På et nettsted hvor både kunder og forretningspartnere har tilgang og kan registrere en profil, kan du når som helst trekke godkjenningen av at Alfa Lavals forretningspartner har tilgang til profilinformasjonen ved å velge å deaktivere deling for en spesifikk Alfa Laval-forretningspartner.

16. Forretningspartneres behandling av kundens profilinformasjon

Hvis du som forretningspartner får tilgang til en kundes profilinformasjon og på noen som helst måte behandler denne informasjonen, anses du som ansvarlig for denne behandlingen. Du har bare lov til å behandle informasjonen for å (i) kontakte kundene om tilbud eller spørsmål kundene sender deg, og (ii) tilby vedlikehold og andre tjenester i forbindelse med kundenes produkter.

Hvis en kunde trekker sin godkjenning til å dele profilinformasjon med deg, ber vi deg slette all informasjon om kunden som er lagret i elektroniske filer eller databaser så snart som mulig.

Å være behandlingsansvarlig innebærer at du må behandle kundens personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning i det området du hører til.

Ved å godta disse vilkårene erklærer du at du skal behandle kundenes personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.