logo

Användarvillkor för Alfa Lavals webbshop

(Oktober 2021, v 1)

1. Inledning

Alfa Laval AB (publ) och dess dotterbolag över hela världen (”Alfa Laval”) driver flera webbplatser och bidrar till deras innehåll (i det följande gemensamt omnämnda som ”webbplatserna” eller individuellt som en ”webbplats”).

Hänvisningen till webbplatser inkluderar Alfa Lavals webbshop eller andra webbplatser med köpmöjligheter som drivs av eller på uppdrag av Alfa Laval. Vissa av webbplatserna gör det möjligt för kunder och Alfa Lavals affärspartner att komma i kontakt med varandra.

Som användare, kund eller affärspartner till Alfa Laval regleras din användning av de nämnda webbplatserna av följande villkor, tillsammans med de dokument som omnämns i dessa villkor (kallas i det följande ”villkor”).

Utöver dessa villkor gäller följande ytterligare villkor för din användning av webbplatserna:

 • Alfa Lavals sekretesspolicy, som anger villkoren för hur Alfa Laval behandlar personuppgifter som samlats in eller som du lämnar till Alfa Laval
 • Alfa Lavals policy för cookies, som ger information om cookies på webbplatserna
 • användarvillkor från tredje part som rör deras tjänster på webbplatserna och som kan gälla för specifika delar eller funktioner på webbplatserna.

Alla är välkomna att besöka Alfa Lavals webbplatser, men genom att besöka och använda webbplatserna godkänner du att din användning regleras av dessa villkor och samtycker till att följa dem.

Om du inte godkänner eller inte vill följa någon del av dessa villkor ska du avstå från att använda webbplatserna och lämna dem, eftersom du då inte är en behörig användare.

Villkor som gäller för alla användare

2. Ansvarsfriskrivning gällande information och publicerat material

Alfa Laval strävar efter att se till att informationen på de webbplatser som Alfa Laval publicerar är korrekt, men Alfa Laval lämnar inga garantier och gör inga åtaganden av något slag och frånsäger sig alla garantier för lämplighet för ett visst ändamål i förhållande till informationen och materialet, inklusive men inte begränsat till informationens och materialets riktighet och fullständighet. Alfa Laval kan när som helst och utan förvarning göra ändringar i den information och det material som tillhandahålls på webbplatserna. Informationen och materialet på webbplatserna kan vara inaktuellt, och Alfa Laval åtar sig inte att uppdatera sådan information och sådant material.

I den utsträckning som lagen tillåter ger Alfa Laval dig tillgång till sina webbplatser på grundval av att Alfa Laval utesluter alla utfästelser och garantier, förbehåll och andra villkor (inklusive, men inte begränsat till, de villkor som är underförstådda enligt lag om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ändamålet och användning av rimlig omsorg och skicklighet) i förhållande till webbplatserna.

3. Tredjepartswebbplatser

Webbplatserna kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs eller ägs av Alfa Laval (”tredjepartswebbplatser”). Länkar till tredjepartswebbplatser tillhandahålls endast i informationssyfte, för att underlätta för dig. Inkludering av länkar till tredjepartswebbplatser som erbjuder produkter, material eller tjänster innebär inte att Alfa Laval godkänner eller rekommenderar dem.

Alfa Laval har ingen kontroll över innehållet på dessa tredjepartswebbplatser eller över den information som finns där och gör inga utfästelser eller garantier av något slag om riktigheten, aktualiteten eller fullständigheten av den information som finns på dem. Alfa Laval har inget ansvar för eventuella skador av något slag som uppstår vid användning av sådana tredjepartswebbplatser eller innehåll eller information som finns på dem.

Du måste göra din egen oberoende bedömning när det gäller din användning av tredjepartswebbplatser. Din användning av tredjepartswebbplatser regleras av de villkor som anges där.

4. Tillgänglighet

Alfa Laval strävar efter att se till att webbplatserna normalt är tillgängliga dygnet runt, men Alfa Laval kan inte hållas ansvarigt om en viss webbplats av någon anledning inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt eller under en viss period. Tillgången till webbplatserna kan tillfälligt och utan förvarning stängas av vid systemfel, underhåll, reparationer eller av andra skäl.

Webbplatserna tillhandahålls ”i befintligt skick” utan någon som helst uttrycklig eller underförstådd garanti eller utfästelse om att de kommer att vara tillgängliga enligt plan eller utan avbrott. Alfa Laval lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, för webbplatsernas funktionalitet och tillgänglighet.

5. Acceptabel användning

Genom att gå in på och använda någon webbplats eller någon annan funktion som tillhandahålls via någon av webbplatserna förbinder du dig att efterleva följande riktlinjer för acceptabel användning.

Du intygar att du inte kommer att, och att du inte kommer att underlätta eller auktorisera några försök från en annan person eller enhet att

 • använda någon webbplats i strid med dessa villkor
 • kopiera, reproducera, duplicera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av webbplatserna eller användningen av eller tillgången till webbplatserna för kommersiella ändamål
 • utge dig för att vara en annan person eller enhet, trakassera, hota, förfölja, avsiktligt skämma ut eller orsaka lidande för en annan person eller enhet
 • delta i störande aktiviteter, få obehörig åtkomst till något datorsystem eller icke-offentlig del av webbplatserna, störa eller hindra webbplatserna, servrar ell∏er nätverk som är anslutna till webbplatserna
 • införa skadlig kod, virus, maskar, trojanska hästar eller annan programvara som innehåller skadliga komponenter på webbplatserna
 • få åtkomst till webbplatserna från en plats som är förbjuden enligt exportlagar eller om det på annat sätt är förbjudet för dig enligt exportlagar, och du får inte ge tillgång till en person eller enhet som finns på en sanktionslista, inklusive men inte begränsat till EU:s sanktionslista, USA:s SDN-listor (Specially Designated Nationals) och USA:s Denied Persons-lista. (”Exportlagar” innebär alla nationella och internationella bestämmelser om export- och återexportkontroll, inklusive men inte begränsat till Europeiska unionens och USA:s bestämmelser samt bestämmelser i andra länder eller jurisdiktioner som kan vara tillämpliga)
 • uppträda på ett sätt som kan utgöra en kriminell eller civilrättslig förseelse eller på annat sätt bryta mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar.

Alfa Laval förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande stänga av eller avsluta en användares tillgång till sina webbplatser om Alfa Laval efter rimligt gottfinnande beslutar att användaren har överträtt eller brutit mot villkoren.

Alfa Laval förbehåller sig alla de rättigheter som står till dess förfogande, inklusive lagstadgade rättsmedel.

6. Oönskade inskick

Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa villkor eller vad som överenskommits separat i något ytterligare avtal, kommer alla oönskade inskick av material (inklusive information och annan kommunikation som du överför eller lägger upp på webbplatserna) att betraktas som, utan begränsning: (i) ett inskick till Alfa Laval som Alfa Laval kan använda vidare efter eget gottfinnande, oberoende av eventuella äganderättsanspråk eller rättighetsförbehåll som anges i materialet och (ii) icke-konfidentiellt, icke-exklusivt, royaltyfritt, oåterkalleligt, överförbart, fullt ut underlicensierbart och icke-proprietärt.

Alfa Laval frånsäger sig allt ansvar och alla skyldigheter i samband med dessa typer av oönskade inskick och information. Användaren bör använda eget omdöme innan något material skickas in via webbplatserna.

7. Immateriella rättigheter

Du har rätt att skriva ut eller ladda ned utdrag från webbplatserna under förutsättning att samtliga följande bestämmelser följs:

 • Inga dokument eller relaterad grafik på webbplatserna får ändras på något sätt.
 • Ingen grafik på webbplatserna får användas separat från den medföljande texten.
 • Inga logotyper får tas bort eller användas separat från den medföljande texten.
 • Alfa Lavals upphovsrättsmeddelande måste finnas med på alla kopior.

Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter, som varumärken, servicemärken, grafik, logotyper, design på och till webbplatserna eller som tillhandahålls på webbplatserna, inklusive all information, allt material, alla fotografier och grafiska bilder, ägs av Alfa Laval eller dess licensgivare. Din användning av webbplatsen ger dig ingen rättighet eller licens att reproducera eller på annat sätt använda sådana immateriella rättigheter som tillhör Alfa Laval eller någon tredje part.

I enlighet med detta rättsliga meddelande är det förbjudet att använda utdrag från webbplatserna på annat sätt än i enlighet med detta avsnitt 7.

8. Ditt ansvar

Du är ansvarig för att vidta förebyggande åtgärder för att skydda din utrustning, som mobiler, surfplattor och datorer, från virus och annat skadligt innehåll när du använder webbplatserna. Du ska omedelbart meddela Alfa Laval om du upptäcker någon diskrepans eller felaktiga uppgifter i den information som finns tillgänglig på en webbplats eller om du upptäcker virus eller skador på en webbplats.

Om du representerar ett företag eller en annan juridisk person samtycker du till att försvara, ersätta och hålla Alfa Laval, dess leverantörer, licensgivare, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla anspråk och utgifter, inklusive advokatarvoden som direkt eller indirekt uppstår till följd av att du använder en av webbplatserna i strid med dessa villkor, andra tillämpliga villkor eller immateriella rättigheter.

Med undantag för vad som uttryckligen föreskrivs i dessa villkor får inget från webbplatserna reproduceras eller lagras på någon annan webbplats eller inkluderas i något offentligt eller privat elektroniskt söksystem eller tjänst eller på annat sätt utan Alfa Lavals föregående skriftliga tillstånd, och inget i dessa villkor ska tolkas som en överföring eller ett beviljande, underförstått eller på annat sätt, av någon rättighet, äganderätt eller något intresse.

9. Ändringar i dessa villkor

Alfa Laval kan från tid till annan och efter eget gottfinnande göra ändringar i dessa villkor. Sådana ändringar och tillägg ska träda i kraft när de reviderade villkoren publiceras på webbplatsen. Datumet för den senaste ändringen anges högst upp i varje villkorsdokument. Det är ditt ansvar att kontrollera villkorsdokumentet då och då för att se om det finns uppdateringar.

När Alfa Laval gör revideringar av ett villkorsdokument som Alfa Laval anser vara viktigt för registrerade användare kommer Alfa Laval att be inloggade användare att läsa och godkänna de ändrade villkoren.

Du har ingen skyldighet att fortsätta använda Alfa Lavals webbplatser efter eventuella ändringar av dessa villkor, men om du fortsätter att använda webbplatsen efter eventuella ändringar innebär det att du godkänner ändringarna.

10. Begränsning av ansvar

Alfa Lavals webbplatser tillhandahålls ”i befintligt skick” utan någon som helst uttrycklig eller underförstådd garanti eller försäkran om att de kommer att vara säkra, felfria eller att innehåll från tredje part som tillhandahålls kommer att vara fritt från virus eller andra skadliga komponenter.

Alfa Laval frånsäger sig allt ansvar för webbplatserna (i den mån det är möjligt enligt tillämplig tvingande lag) och lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för webbplatserna.

Alfa Laval, dess dotterbolag, deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda eller aktieägare kan under inga omständigheter hållas ansvariga för något belopp eller någon form av förlust eller skada som du eller någon tredje part kan ådra sig (inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta, straffrättsliga eller följdförluster eller -skador, eller inkomstförluster, vinstförluster och oavsett om det rör sig om skadeståndsrättsliga, avtalsrättsliga eller andra omständigheter) i samband med din användning av webbplatserna på något sätt, eller i samband med oförmågan att använda webbplatserna eller resultaten av användningen av webbplatserna, om du är kund, inklusive all information som du får från Alfa Lavals affärspartner, alla webbplatser som är länkade till Alfa Lavals webbplatser eller materialet på sådana webbplatser, inklusive men inte begränsat till förlust eller skada på grund av virus som kan infektera din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom på grund av att du får tillgång till, använder eller surfar på webbplatserna eller laddar ned material från webbplatserna eller webbplatser som är länkade till webbplatserna.

Du är införstådd med att din enda och exklusiva åtgärd vid eventuella problem, förluster, kostnader eller missnöje som orsakas av användning av en webbplats där registrering krävs är att avregistrera dig från den webbplatsen.

För ytterligare information om registrering av en profil och avregistrering av en sådan profil, se avsnitt 13 och avsnitt 14 nedan.

11. Övrigt

Alla bestämmelser i dessa villkor är åtskiljbara, och om någon bestämmelse eller del av den anses vara ogiltig eller på annat sätt icke verkställbar, ska en sådan bestämmelse tolkas så att den återspeglar den närmaste lagliga tolkningen av Alfa Lavals ursprungliga avsikt, och de återstående bestämmelserna ska förbli giltiga och verkställbara.

Varje försening, försummelse eller underlåtenhet från Alfa Lavals sida att utöva eller upprätthålla en rättighet som härrör från eller i samband med dessa villkor ska inte tolkas som ett avstående från denna rättighet, och ska inte heller försämra denna rättighet vid framtida tillfällen.

Dessa villkor och de rättigheter och skyldigheter som tas upp här kan överlåtas eller överföras av Alfa Laval till någon enhet inom eller utanför Alfa Laval-koncernen. Användaren får inte överlåta eller överföra dessa villkor, eller någon del av dem, eller några andra rättigheter eller skyldighe∏ter som tas upp i dessa villkor.

12. Tillämplig lag och tvistlösning

Villkoren är underställda dansk lag utan hänsyn till några principer om lagval eller lagkonflikter.

Alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor, eller överträdelse, uppsägning eller ogiltigförklarande av dem, ska slutligt avgöras genom skiljedom som administreras enligt Internationella handelskammarens regler för förlikning och skiljedom av tre skiljemän som utsetts i enlighet med dessa regler. Skiljedomsförfarandet ska äga rum i Köpenhamn i Danmark och förfarandet ska genomföras på engelska.

Ytterligare villkor som gäller för användare med en profil

13. Profil och profilinformation

Genom att registrera dina användaruppgifter och klicka på ”Jag bekräftar” eller liknande skapar du en profil för den aktuella Alfa Laval-webbplatsen. De uppgifter som lämnas ska vara aktuella, fullständiga och korrekta.

Om du registrerar användaruppgifter och skapar en profil för ett företags räkning intygar du genom att klicka på ”Jag bekräftar” eller liknande att du är behörig att registrera användaruppgifter och skapa en profil för företagets räkning.

Genom att registrera dina användaruppgifter och godkänna dessa villkor bekräftar du att du accepterar och samtycker till att följa dessa villkor.

Du är ansvarig för att hålla dina användar- och inloggningsuppgifter uppdaterade och skyddade mot obehörig åtkomst.

Du kan när som helst ändra eller ta bort information i din profil. Du kan också när som helst avregistrera din profil (enligt beskrivningen i avsnitt 14 nedan).

Alfa Laval förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta din profil om det sker aktiviteter som, enligt Alfa Lavals eget gottfinnande, utgör eller kan utgöra ett brott mot dessa villkor eller mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar eller om profilen används eller kan användas av en obehörig person.

Behandlingen av dina personuppgifter i samband med din profil och användning av webbplatserna beskrivs närmare i vår sekretesspolicy som finns på respektive webbplats.

14. Avregistrering

Du kan när som helst avregistrera din profil och sluta använda webbplatserna.

Om du väljer att avregistrera din profil får du inte längre tillgång till profilen. Vid en sådan avregistrering, och om du begär det, kommer tillgänglig information i din profil att skickas till dig via e-post och raderas kort därefter.

15. Kundens informationsdelning

Som kund kan du välja att dela viss information i din profil med en Alfa Laval-affärspartner.

En Alfa Laval-affärspartner är en juridisk enhet som har ett avtal med Alfa Laval om distribution eller försäljning av Alfa Lavals produkter och/eller relaterade tjänster.

Alfa Lavals affärspartner kommer endast att ha tillgång till sådan information som du uttryckligen har samtyckt till att dela med dig av. På en webbplats där både kunder och affärspartner har tillgång och kan registrera en profil kan du när som helst återkalla ditt godkännande av Alfa Laval-affärspartnerns tillgång till din profilinformation genom att välja att ta bort delning för en specifik Alfa Laval-affärspartner.

16. Affärspartner som behandlar kundens profilinformation

Om du som affärspartner får tillgång till en kunds profilinformation och på något sätt behandlar sådan information kommer du att betraktas som personuppgiftsansvarig för sådan behandling. Du får endast behandla informationen i syfte att (i) kontakta kunderna angående offerter eller frågor som de kunderna har lämnat till dig, och (ii) erbjuda underhåll och andra tjänster i samband med kundernas produkter.

Om en kund återkallar sitt samtycke till att dela sin profilinformation med dig ber vi dig att så snart som möjligt radera all information om kunden som finns lagrad i elektroniska filer eller databaser.

Att vara personuppgiftsansvarig innebär att du måste behandla kundens personuppgifter i enlighet med den dataskyddslagstiftning som gäller i den jurisdiktion där du befinner dig.

Genom att acceptera dessa villkor garanterar du att du kommer att behandla kundernas personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.