logo

Brugsvilkår for Alfa Lavals websteder

(Oktober 2021, v 1)

1. Introduktion

Alfa Laval AB (publ) og dets datterselskaber over hele kloden ("Alfa Laval") driver flere websteder og bidrager til deres indhold (i det følgende samlet kaldet "webstederne" eller enkeltvis "websted").

Henvisning til websteder omfatter Alfa Lavals webshop eller andre websteder med indkøbsmuligheder, der drives af eller på vegne af Alfa Laval. Nogle af webstederne gør det også muligt for kunder og Alfa Lavals forretningspartnere at tage kontakt til hinanden.

Som bruger, kunde eller en Alfa Laval-forretningspartner er din brug af de nævnte websteder underlagt følgende vilkår og betingelser samt de dokumenter, der henvises til i disse vilkår (i det følgende benævnt "vilkår").

Ud over disse vilkår gælder følgende yderligere betingelser for din brug af webstederne:

 • Alfa Lavals fortrolighedspolitik, der angiver de vilkår, på grundlag af hvilke Alfa Laval behandler eventuelle indsamlede personoplysninger eller oplysninger, som du videregiver til Alfa Laval;
 • Alfa Lavals cookiepolitik, som giver oplysninger om cookies på webstederne og
 • Tredjeparts brugerbetingelser vedrørende deres tjenester på webstederne, som kan gælde for bestemte dele eller funktioner på webstederne.

Selv om alle er velkomne til at besøge Alfa Lavals websteder ved at få adgang til og bruge webstederne, accepterer du at være bundet af disse vilkår, og du accepterer at overholde dem.

Hvis du er uenig i at være bundet af eller at skulle overholde nogen af disse vilkår, skal du afstå fra at bruge webstederne og forlade dem, da din brug således ikke er autoriseret.

Vilkår, der gælder for alle brugere

2. Ansvarsfraskrivelse vedrørende oplysninger og offentliggjort materiale

Selv om Alfa Laval bestræber sig på at sikre, at oplysningerne på de websteder, der er offentliggjort af Alfa Laval, er korrekte, giver Alfa Laval ingen garantier eller tilsagn af nogen som helst art og fraskriver sig alle garantier for egnethed til et bestemt formål for så vidt angår oplysningerne og materialet, herunder, men ikke begrænset til, nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne og materialet. Alfa Laval kan efter eget skøn når som helst og uden varsel foretage ændringer af de oplysninger og det materiale, der gøres tilgængeligt på webstederne. Oplysningerne og materialet på webstederne kan være forældede, og Alfa Laval forpligter sig ikke til at opdatere sådanne oplysninger og materiale.

Derfor giver Alfa Laval dig i videst tilladt omfang adgang til sine websteder med det forbehold, at Alfa Laval ser bort fra alle erklæringer og garantier, betingelser og andre vilkår (herunder, uden begrænsning, de betingelser, der er underforstået ved lov af tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formålet og brug af rimelig omhu og dygtighed) i forhold til webstederne.

3. Tredjepartswebsteder

Websteder kan indeholde links til andre websteder, der ikke drives eller ejes af Alfa Laval ("tredjepartswebsteder"). Links til tredjepartswebsteder er udelukkende til din orientering og en praktisk hjælp til dig. Inkludering af links til tredjepartswebsteder, der tilbyder produkter, materiale eller tjenester, indebærer ikke en godkendelse eller anbefaling fra Alfa Laval.

Alfa Laval har ingen kontrol over indholdet på disse tredjepartswebsteder eller oplysninger deri og giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art vedrørende nøjagtigheden, aktualiteten eller fuldstændigheden af disse oplysninger. Alfa Laval er ikke ansvarlig for skader af nogen art, der måtte opstå som følge af brugen af sådanne tredjepartswebsteder eller indhold eller oplysninger på disse websteder.

Du er selv ansvarlig for at foretage din egen uafhængige vurdering af din brug af tredjepartswebsteder. Din brug af tredjepartswebsteder er underlagt vilkårene og betingelserne for disse websteder.

4. Tilgængelighed

Selv om Alfa Laval bestræber sig på at sikre, at webstederne normalt er tilgængelige 24 timer i døgnet, er Alfa Laval ikke ansvarlig, hvis et websted, uanset årsag, ikke er tilgængeligt til enhver tid i en vis periode. Adgang til webstederne kan suspenderes midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse, reparation eller af andre årsager.

Webstederne gøres tilgængelige "som de er" uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti eller erklæring om, at de vil være uden afbrydelser eller rettidige. Alfa Laval giver ingen garantier, udtrykkelige eller underforståede, vedrørende funktionaliteten og tilgængeligheden af webstederne.

5. Acceptabel brug

Ved at få adgang til og bruge et websted eller enhver anden funktion, der leveres via et af webstederne, accepterer du at overholde følgende adfærdsregler.

Du accepterer, at du ikke vil, og du accepterer, at du ikke vil lette eller autorisere ethvert forsøg fra en anden enhed eller person på at:

 • Bruge webstederne i strid med disse vilkår;
 • Kopiere, reproducere, sælge, videresælge eller udnytte til kommercielle formål enhver del af webstederne eller brugen eller adgangen til webstederne;
 • Efterligne, chikanere, true, forfølge, forsætligt udskamme eller forårsage ubehag for andre personer eller enheder;
 • Deltage i forstyrrende aktiviteter, få uautoriseret adgang til ethvert computersystem eller ikke-offentlig del af webstederne, afbryde eller forstyrre de websteder, servere eller netværk, der er forbundet til webstederne;
 • Indføre skadelig kode, virus, orme, trojanske heste eller anden software, der indeholder skadelige komponenter for webstederne;
 • få adgang til webstederne fra ethvert sted, der er forbudt ved eksportlove, eller såfremt det på anden måde er forbudt i henhold til eksportlove, og du må ikke give adgang til en person eller enhed, der er opført på en liste over sanktioner, herunder uden begrænsning Den Europæiske Unions sanktionsliste, US Specially Designated National (SDN) List samt US Denied Persons List. ”Eksportlove " betyder alle nationale og internationale eksport- og reeksportkontrolbestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, Den Europæiske Unions og USAs regler samt regler i ethvert andet land eller jurisdiktion, der måtte være gældende; eller
 • Opføre sig på en måde, der kan udgøre en strafbar eller civil lovovertrædelse eller på anden måde overtræde gældende love, regler eller forskrifter.

Alfa Laval forbeholder sig efter eget skøn ret til at suspendere eller opsige adgangen til sine websteder, hvis Alfa Laval efter rimelig skøn beslutter, at brugeren har overtrådt vilkårene.

Alfa Laval forbeholder sig alle tilrådighedværende rettigheder, herunder retsmidler, der er tilgængelige ved lov

6. Uopfordrede indsendelser

Bortset fra hvad der udtrykkeligt er angivet i disse vilkår eller som aftalt separat i andre aftaler, vil enhver uopfordret indsendelse af materiale (herunder oplysninger og anden kommunikation, du sender eller lægger ud på webstederne) uden begrænsning blive betragtet som: (i) et bidrag til Alfa Laval til videre brug efter eget skøn, uanset eventuelle ejendomsretlige krav eller forbehold af rettigheder, der er angivet i materialerne, og (ii) ikke-fortrolig, ikke-eksklusiv, royaltyfri, uigenkaldelig, overførbar, fuldt ud underlicensieret og ikke-beskyttet.

Alfa Laval fraskriver sig ethvert ansvar og enhver forpligtelse vedrørende disse typer uopfordrede indsendelser og gratis oplysninger. Brugerens eget skøn tilrådes før indsendelse af materiale på webstederne.

7. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Det er tilladt at udskrive eller downloade uddrag fra webstederne, forudsat at følgende bestemmelser er overholdt:

 • ingen dokumenter eller tilhørende grafik på webstederne ændres på nogen måde;
 • ingen grafik på webstederne bruges adskilt fra den ledsagende tekst;
 • ingen logotyper fjernes eller bruges adskilt fra den ledsagende tekst; og
 • Alfa Lavals ophavsretsmeddelelse findes i alle eksemplarer.

Ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder såsom varemærker, servicemærker, grafik, logoer, designs på og til webstederne eller angivet på webstederne, inklusive alle oplysninger, materiale, fotografier og grafiske billeder, ejes af Alfa Laval eller dets licensgivere. Din brug af webstedet giver dig ingen ret eller tilladelse til at reproducere eller på anden måde bruge sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører Alfa Laval eller tredjepart.

I forbindelse med denne juridiske meddelelse er enhver brug af uddrag fra webstederne, som ikke er i overensstemmelse med dette afsnit 7, forbudt.

8. Dit ansvar

Du er ansvarlig for at træffe forebyggende foranstaltninger og handlinger med henblik på at beskytte dine eksterne enheder, såsom mobiler, tablets og computere, mod vira eller andet skadeligt indhold, når du bruger webstederne. Du skal straks underrette Alfa Laval, hvis der opdages uoverensstemmelser eller forkerte data i de tilgængelige oplysninger på et websted, eller hvis du identificerer en virus eller opdager, at et websted er korrupt.

Hvis du repræsenterer en virksomhed eller en anden juridisk person, accepterer du at forsvare og skadesløsholde Alfa Laval, Alfa Lavals leverandører, licensgivere, medarbejdere og agenter i forhold til alle krav og udgifter, herunder advokatsalærer eller juridiske omkostninger, der direkte eller indirekte skyldes din brug af et af webstederne, som er i strid med disse vilkår, andre gældende betingelser eller intellektuelle ejendomsrettigheder.

Bortset fra hvad der udtrykkeligt er fastsat i disse vilkår, må intet fra webstederne gengives eller gemmes på et andet websted eller inkluderes i et offentligt eller private elektroniske lagringssystemer eller -tjenester eller på anden måde uden Alfa Lavals forudgående skriftlige tilladelse, og intet i disse vilkår skal fortolkes som en overførsel eller overdragelse, implicit eller på anden måde, af en rettighed, ejendomsret eller adkomst.

9. Ændringer af disse vilkår

Alfa Laval kan fra tid til anden og efter eget skøn foretage ændringer af disse vilkår. Sådanne ændringer træder i kraft ved offentliggørelse af de reviderede vilkår på webstedet. Datoen for den sidste ændring er angivet øverst i hvert vilkårsdokument. Det er dit ansvar fra tid til anden at kontrollere vilkårsdokumentet for opdateringer.

Hvis Alfa Laval foretager ændringer i et vilkårsdokument, som anses for væsentlige for registrerede brugere, vil Alfa Laval bede brugere, der logger ind, om at læse og acceptere de ændrede vilkår.

Du er ikke forpligtet til at fortsætte med at bruge Alfa Lavals websteder efter ændringer af disse vilkår, men hvis du fortsætter med at bruge webstedet efter eventuelle ændringer, vil det udgøre din accept af ændringerne.

10. Ansvarsbegrænsning

Alfa Lavals websteder leveres "som de er" uden udtrykkelig eller underforstået garanti for eller påstand om, at de er sikre, fejlfrie eller at tredjepartsindhold, der leveres, er fri for vira eller andre skadelige komponenter.

Alfa Laval fralægger sig ethvert ansvar for webstederne (i det omfang det er muligt i henhold til gældende lovgivning) og giver ingen udtrykkelige eller underforståede garantier vedrørende webstederne.

Under ingen omstændigheder vil Alfa Laval, dets datterselskaber, deres repræsentanter, direktører, ansatte eller aktionærer være ansvarlige for ethvert beløb eller enhver form for tab eller skade, som du eller tredjemand kan pådrage sig (herunder uden begrænsning, direkte eller indirekte tab eller skade, erstatningskrav eller driftstab eller tab af indtægt eller fortjeneste uanset om det sker inden for eller uden for rammerne af en kontrakt eller på anden måde) i forbindelse med din brug af webstederne eller i forbindelse med manglende evne til at bruge eller resultaterne af brugen af webstederne, hvis du er en kunde, herunder oplysninger modtaget fra Alfa Laval-forretningspartnere, websteder, der er knyttet til Alfa Lavals websteder eller materialet på sådanne websteder, herunder uden begrænsning tab eller skade på grund af virus, der kan inficere dit computerudstyr, software, data eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af eller browsing på webstederne eller download af materiale fra webstederne eller websteder, der er knyttet til webstederne.

Du accepterer, at den eneste mulighed for at afhjælpe eventuelle problemer, tab, omkostninger eller utilfredshed forårsaget af brug af et websted, hvor registrering er påkrævet, er at afregistrere sig fra et sådant websted.

For yderligere oplysninger om registrering af en profil og afregistrering af en sådan profil se afsnit 13 og afsnit 14 nedenfor.

11. Diverse

Alle bestemmelser i disse vilkår kan udskilles, og hvis en bestemmelse eller dele deraf anses for ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse tolkes som en afspejling af den mest mulige lovlige fortolkning af Alfa Lavals oprindelige hensigt, og de resterende bestemmelser forbliver gyldige og kan håndhæves.

Enhver forsinkelse eller undladelse fra Alfa Lavals side i forhold til at udøve eller håndhæve en rettighed, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår, skal ikke opfattes som et afkald på denne rettighed og skal heller ikke forringe denne rettighed ved fremtidige lejligheder.

Alfa Laval kan til enhver tid tildele eller overføre disse vilkår og de rettigheder og forpligtelser, der er forbundet hermed, til enhver enhed i eller uden for Alfa Laval-koncernen. Brugeren må ikke overdrage eller overføre disse vilkår eller dele heraf, eller andre rettigheder eller forpligtelser, der er omfattet af disse vilkår.

12. Gældende lov og tvistbilæggelse

Vilkårene er underlagt dansk lovgivning uden hensyntagen til ethvert valg eller lovkonflikter.

Enhver tvist, kontrovers eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår, eller brud, opsigelse eller ugyldighed som følge heraf, afgøres endeligt ved voldgift i henhold til ”Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce” af tre voldgiftsmænd udpeget i overensstemmelse med disse regler. Voldgiftsstedet er København, Danmark, og det anvendte sprog i sagen skal være engelsk.

Yderligere vilkår, der gælder for brugere med en profil

13. Profil og profilinformation

Ved at registrere dine brugeroplysninger og klikke på "Jeg bekræfter" eller tilsvarende opretter du en profil på det relevante Alfa Laval-websted. Oplysningerne skal være aktuelle, fuldstændige og nøjagtige.

Hvis du registrerer brugeroplysninger og opretter en profil på vegne af en virksomhed ved at klikke på "Jeg bekræfter" eller tilsvarende, bekræfter du, at du er autoriseret til at registrere brugeroplysninger og oprette en profil på virksomhedens vegne.

Ved at registrere dine brugeroplysninger og samtykke til disse vilkår bekræfter du, at du accepterer og indvilliger i at overholde disse vilkår.

Du er ansvarlig for at holde dine personlige brugeroplysninger og loginoplysninger opdaterede og beskyttet mod uautoriseret adgang.

Du kan til enhver tid ændre eller fjerne oplysninger i din profil. Du kan også når som helst afregistrere din profil (som beskrevet i afsnit 14 nedenfor).

Alfa Laval forbeholder sig retten til at suspendere eller annullere din profil, hvis der sker aktiviteter, som efter Alfa Lavals eget skøn udgør eller kan udgøre en overtrædelse af disse vilkår eller af gældende love, regler eller forskrifter, eller hvis profilen bruges eller kan bruges af en uautoriseret person.

Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din profil og brug af webstederne er yderligere beskrevet i vores fortrolighedspolitik, som den forefindes på de respektive websteder.

14. Afregistrering

Du kan når som helst afregistrere dig og stoppe med at bruge webstederne.

Hvis du beslutter dig for at afregistrere din profil, har du ikke længere adgang til profilen. Ved en sådan afregistrering, og hvis du anmoder om det, vil tilgængelige oplysninger i din profil blive sendt til dig via e-mail og slettet kort derefter.

15. Kundens informationsdeling

Som kunde kan du vælge at dele visse oplysninger fra din profil med en Alfa Laval-forretningspartner.

En Alfa Laval-forretningspartner er en juridisk enhed, der har en aftale med Alfa Laval om distribution eller salg af Alfa Lavals produkter og/eller relaterede tjenester.

Alfa Lavals forretningspartnere har kun adgang til de oplysninger, som du udtrykkeligt har accepteret at dele. På websteder, hvortil både kunder og forretningspartnere har adgang og kan registrere en profil, kan du når som helst trække din godkendelse af Alfa Laval-forretningspartners adgang til dine profiloplysninger tilbage ved at vælge ikke længere at dele dine oplysninger med en bestemt Alfa Laval-forretningspartner.

16. Forretningspartneres behandling af kunders profiloplysninger

Hvis du som forretningspartner får adgang til en kundes profiloplysninger og behandler sådanne oplysninger, vil du blive betragtet som dataansvarlig for en sådan behandling. Du må kun behandle oplysningerne med det formål (i) at kontakte kunderne vedrørende tilbud eller spørgsmål, som disse kunder har sendt dig, og (ii) tilbyde vedligeholdelse og andre tjenester vedrørende kundernes produkter.

Hvis en kunde trækker sin tilladelse til at dele sine profiloplysninger med dig tilbage, beder vi dig om at slette alle oplysninger om kunden, der er gemt i elektroniske filer eller databaser, så hurtigt som muligt.

At være dataansvarlig indebærer, at du skal behandle kundens personlige oplysninger i overensstemmelse med den lovgivning om databeskyttelse, der gælder i den jurisdiktion, hvor du befinder dig.

Ved at acceptere disse vilkår garanterer du, at du vil behandle kunders personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.