logo

油冷却

阿法拉伐能够提供丰富的紧凑型油冷却器,独特的设计能够为复杂的液压油冷却系统、发电机组、空压机,液压机等等系统提供冷却。最大化的冷却效益尤其适合大负荷的冷却要求。

45
45
45
40
41
32
25
126
147
147
126
  • ...
要求交付周期
DOC16-10A
3287119978
换热器型号:Brazed plate heat exchanger
油标号:VG 32
换热量 (kW):3 kW
要求交付周期
DOC16-10A
3287119978
换热器型号:Brazed plate heat exchanger
油标号:VG 32
换热量 (kW):5 kW
要求交付周期
DOC16-14A
3287119979
换热器型号:Brazed plate heat exchanger
油标号:VG 32
换热量 (kW):10 kW
要求交付周期
DOC16-18A
3287119980
换热器型号:Brazed plate heat exchanger
油标号:VG 32
换热量 (kW):15 kW
要求交付周期
DOC16-26A
3287119981
换热器型号:Brazed plate heat exchanger
油标号:VG 32
换热量 (kW):20 kW
要求交付周期
DOC30-24H
3287083341
换热器型号:Brazed plate heat exchanger
油标号:VG 32
换热量 (kW):25 kW
要求交付周期
DOC30-24H
3287083341
换热器型号:Brazed plate heat exchanger
油标号:VG 32
换热量 (kW):30 kW
要求交付周期
DOC30-34H
3287083345
换热器型号:Brazed plate heat exchanger
油标号:VG 32
换热量 (kW):35 kW
要求交付周期
DOC30-34H
3287083345
换热器型号:Brazed plate heat exchanger
油标号:VG 32
换热量 (kW):40 kW
要求交付周期
DOC30-50H
3287083347
换热器型号:Brazed plate heat exchanger
油标号:VG 32
换热量 (kW):45 kW
要求交付周期
DOC30-50H
3287083347
换热器型号:Brazed plate heat exchanger
油标号:VG 32
换热量 (kW):50 kW
要求交付周期
DOC30-50H
3287083347
换热器型号:Brazed plate heat exchanger
油标号:VG 32
换热量 (kW):60 kW
  • ...

产品比较