logo

Alfa Lavalin verkkosivustojen käyttöehdot

(Lokakuu 2021, v. 1)

1. Johdanto

Alfa Laval AB (publ) ja sen eri puolilla maailmaa sijaitsevat tytäryhtiöt (”Alfa Laval”) ylläpitävät useita verkkosivustoja ja tuottavat niihin sisältöä (jäljempänä yhteisesti ”Verkkosivustot” tai erikseen ”Verkkosivusto”).

Verkkosivustoja koskeva maininta kattaa Alfa Lavalin verkkokaupan tai muut verkkosivustot, joissa on Alfa Lavalin ylläpitämiä tai sen puolesta toteutettuja ostosmahdollisuuksia. Lisäksi eräät Verkkosivustot tarjoavat asiakkaille ja Alfa Lavalin liikekumppaneille mahdollisuuden pitää yhteyttä.

Käyttäjänä, asiakkaana tai Alfa Lavalin liikekumppanina mainittujen Verkkosivustojen käyttöösi sovelletaan seuraavia ehtoja sekä asiakirjoja, joihin näissä ehdoissa on viitattu (jäljempänä ”Ehdot”).

Näiden Ehtojen lisäksi Verkkosivustojen käyttöösi sovelletaan seuraavia lisäehtoja:

 • Alfa Lavalin tietosuojakäytäntö, jonka ehtojen mukaan Alfa Laval käsittelee kerättyjä tai Alfa Lavalille toimittamiasi henkilötietoja,
 • Alfa Lavalin evästekäytäntö, jossa on annettu tietoja Verkkosivustoissa käytetyistä evästeistä, sekä
 • verkkosivustoissa tarjottavia, mahdollisesti Verkkosivustojen tiettyihin osiin tai ominaisuuksiin liittyviä kolmannen osapuolen palveluja koskevat käyttöehdot.

Kaikki ovat tervetulleita vierailemaan Alfa Lavalin Verkkosivustoissa ja käyttämään Verkkosivustoja, mutta sitoudut samalla noudattamaan näitä Ehtoja.

Ellet hyväksy näiden Ehtojen tai jonkin niiden osan sitovuutta tai niiden noudattamista, lopeta Verkkosivustojen käyttö ja poistu sivustoista; tässä tapauksessa käyttösi ei ole luvallista.

Kaikkiin käyttäjiin sovellettavat ehdot

2. Tietoja ja julkaistua materiaalia koskeva vastuuvapauslauseke

Alfa Laval pyrkii varmistamaan, että Verkkosivustoissa esitetyt Alfa Lavalin julkaisemat tiedot ovat oikeita, mutta Alfa Laval ei anna mitään takuita tai sitoumuksia ja sanoutuu irti tietojen ja materiaalin tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvuutta, esimerkiksi tietojen ja materiaalin oikeellisuuttaa ja kattavuutta, koskevista takuista. Alfa Laval voi harkintansa mukaan muuttaa Verkkosivustoissa esitettyjä tietoja ja materiaalia milloin tahansa ilman eri ilmoitusta. Verkkosivustoissa olevat tiedot ja aineistot voivat olla vanhentuneita, eikä Alfa Laval sitoudu päivittämään tietoja ja aineistoja.

Siten Alfa Laval tarjoaa lain sallimissa rajoissa käyttöoikeuden Verkkosivustoihin sillä perusteella, että Alfa Laval sulkee pois kaikki lupaukset ja takuut, ehdot ja muut ehdot (myös esimerkiksi laista johtuvaa tyydyttävää laatua, käyttötarkoitukseen sopivuutta ja kohtuullista huolellisuutta ja osaamista koskevat ehdot), jotka koskevat Verkkosivustoja.

3. Kolmannen osapuolen sivustot

Verkkosivusto voi sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin, jotka eivät ole Alfa Lavalin ylläpitämiä tai omistamia (”Kolmannen osapuolen sivustot”). Linkit Kolmannen osapuolen sivustoihin annetaan pelkästään tiedoksi ja käyttösi helpottamiseksi. Tuotteita, materiaalia tai palveluja tarjoaviin Kolmannen osapuolen sivustoihin johtavien linkkien lisääminen ei muodosta Alfa Lavalin esittämää hyväksyntää tai suositusta.

Alfa Lavalilla ei ole vaikutusmahdollisuutta näiden Kolmannen osapuolen sivustojen sisältöihin tai niissä esitettyihin tietoihin, eikä se anna mitään niissä esitettyjen tietojen oikeellisuutta, ajankohtaisuutta tai kattavuutta koskevaa lupausta tai takuuta. Alfa Laval ei vastaa minkäänlaisista vahingoista tai vammoista, jotka aiheutuvat tällaisten Kolmannen osapuolen sivustojen tai niiden sisältämän sisällön tai tietojen käytöstä.

Sinun on käytettävä Kolmannen osapuolen sivustojen käytön osalta omaa riippumatonta harkintaasi. Kolmannen osapuolen sivustojen käyttöösi sovelletaan niissä esitettyjä ehtoja.

4. Käytettävyys

Vaikka Alfa Laval pyrkii varmistamaan, että Verkkosivusto on tavallisesti käytettävissä ympäri vuorokauden, Alfa Laval ei ole vastuussa, jos tämä verkkosivusto ei jostakin syystä ole käytettävissä tiettynä aikana. Verkkosivuston käyttö voidaan keskeyttää väliaikaisesti ja ilman eri ilmoitusta järjestelmän vikaantumisen, kunnossapidon tai korjauksen tai muun syyn vuoksi.

Verkkosivustot tarjotaan ”siten kuin ne ovat käytettävissä” ilman minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tai lupausta niiden keskeytyksettömästä tai ajantasaisesta toiminnasta. Alfa Laval ei anna mitään Verkkosivustojen toiminnallisuutta ja käytettävyyttä koskevia nimenomaisia tai epäsuoria takuita.

5. Hyväksyttävä käyttö

Käyttämällä jotakin Verkkosivustoa tai jonkin Verkkosivuston kautta tarjottavaa muuta ominaisuutta sitoudut noudattamaan seuraavia käytännesääntöjä.

Sitoudut olemaan yrittämättä sekä myötävaikuttamatta tai antamatta lupaa ulkopuolisen tahon tai henkilön yritykseen

 • käyttää Verkkosivustoa näiden Ehtojen vastaisesti,
 • kopioida, toisintaa, kahdentaa, myydä, jälleenmyydä tai hyödyntää kaupalliseen tarkoitukseen mitään Verkkosivustojen osaa tai Verkkosivustojen käyttöä tai niihin pääsyä,
 • esiintyä toisena henkilönä, ahdistella, uhkailla, seurata luvattomasti, häpäistä tarkoituksellisesti tai häiriköidä toista henkilöä tai tahoa,
 • osallistua häiritsevään toimintaan, hankkia luvaton pääsy tietojärjestelmään tai Verkkosivustojen ei-julkiseen osaan, häiritä tai manipuloida Verkkosivustoja tai Verkkosivustoihin yhdistettyjä palvelimia tai verkkoja,
 • lisätä haitallista koodia, viruksia, matoja, troijalaisia tai muita ohjelmistoja, jotka voivat sisältää Verkkosivustojen kannalta haitallisia osia,
 • käyttää Verkkosivustoja Vientilainsäädännön kiellon alaisista kohteista tai muuten Vientilainsäädännön kieltämässä tilanteessa tai antaa pakotelistalla, esimerkiksi Euroopan unionin pakotelistalla, Yhdysvaltain erityisesti nimettyjen kansallisuuksien (SDN) listalla tai Yhdysvaltain kiellettyjen henkilöiden listalla, olevalle henkilölle tai taholle pääsyä Verkkosivustoon. ”Vientilainsäädännöllä” tarkoitetaan kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä vientiä ja jälleenvientiä sääteleviä säännöksiä, esimerkiksi Euroopan unionin, Amerikan yhdysvaltain ja sovellettavia muiden maiden tai lainkäyttöalueiden säännöksiä, tai
 • käyttäytyä tavalla, joka muodosta rikoksen tai siviilioikeudellisen rikkomuksen tai muuten rikkoo sovellettavia lakeja, sääntöjä tai säädöksiä.

Alfa Laval varaa oikeuden oman harkintansa mukaan keskeyttää tai lopettaa pääsy Verkkosivustoonsa, jos Alfa Laval kohtuullisen harkintansa mukaan toteaa käyttäjän rikkoneen Ehtoja.

Alfa Laval varaa kaikki käytettävissään olevat oikeudet, esimerkiksi lain sallimat oikeuskeinot.

6. Pyytämättä lähetetyt tiedot

Ellei näissä Ehdoissa erikseen muuta mainita tai lisäsopimuksessa erikseen sovita, kaikki pyytämättä lähetetty materiaali (esimerkiksi tiedot ja muu viestintä, joita lähetät Verkkosivustojen kautta) katsotaan rajoituksetta (i) luovutetuksi Alfa Lavalille jatkokäyttöä varten oman harkintansa mukaan riippumatta materiaaleissa mainituista omistusoikeutta koskevista vaatimuksista tai varauksista sekä (ii) ei-luottamukselliseksi, ei-yksinoikeudelliseksi, rojaltivapaaksi, peruuttamattomaksi, siirtokelpoiseksi, täysin alilisensointikelpoiseksi ja avoimen käyttöoikeuden alaiseksi.

Alfa Laval sanoutuu irti kaikesta tämän tyyppisiä pyytämättä lähetettyjä tietoja vastikkeettomia tietoja koskevasta vastuusta ja velvollisuuksista. Käyttäjää kehotetaan käyttämään omaa harkintaansa lähettäessään materiaalia Verkkosivustojen kautta.

7. Immateriaalioikeudet

Sinulla on lupa tulostaa tai ladata otteita Verkkosivustoista sillä edellytyksellä, että seuraavia määräyksiä noudatetaan:

 • Verkkosivustoissa olevia asiakirjoja tai niihin liittyviä grafiikoita ei muokata millään tavalla,
 • Verkkosivustossa olevia grafiikoita ei käytetä ilman niiden oheistekstiä,
 • logoja ei poisteta niiden yhteydessä olevasta tekstistä eikä käytetä erikseen, ja
 • Alfa Lavalin tekijänoikeusilmoitus on esillä kaikissa kopioissa.

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, kuten Verkkosivustoihin liittyvät tai niissä esitetyt tavaramerkit, palvelumerkit, grafiikka, logot ja mallit, kuten esimerkiksi kaikki tiedot, materiaali, valokuvat ja graafiset kuvat, ovat Alfa Lavalin tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Verkkosivuston käyttösi ei tuo sinulle oikeutta tai lisenssiä tuottaa uudelleen tai muuten käyttää mitään tällaisia Alfa Lavalille tai kolmannelle osapuolelle kuuluvia immateriaalioikeuksia.

Tämän oikeudellisen tiedotteen mukaisesti kaikki Verkkosivuston otteiden käyttö muuten kuin olevan kohdan 7 mukaisesti on kielletty.

8. Sinun velvollisuutesi

Olet Verkkosivustoja käyttäessäsi velvollinen ryhtymään ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin ja toimiin päätelaitteidesi, kuten matkapuhelinten, tablettien ja tietokoneiden, suojaamiseksi viruksilta ja muulta haitalliselta sisällöltä. Sinun on ilmoitettava Alfa Lavalille viipymättä Verkkosivustossa saatavilla olevissa tiedoissa havaituista epäjohdonmukaisuuksista tai virheistä tai jos havaitset verkkosivustossa viruksen tai haitallisen vian.

Jos edustat yritystä tai muuta oikeushenkilöä, sitoudut puolustamaan Alfa Lavalia, sen alihankkijoita, lisenssinantajia, työntekijöitä ja edustajia kaikkia vaateita ja kustannuksia vastaan, esimerkiksi jonkin Verkkosivuston näiden Ehtojen ja muiden sovellettavien ehtojen tai immateriaalioikeuksien vastaisesta käytöstäsi välittömästi tai välillisesti aiheutuneista asianajo- tai oikeuskuluista.

Ellei näissä Ehdoissa nimenomaisesti muuta mainita, mitään Verkkosivustojen sisältöä ei saa toisintaa tai tallentaa muihin verkkosivustoihin eikä sisällyttää mihinkään julkiseen tai yksityiseen sähköiseen hakujärjestelmään tai palveluun tai muuten ilman Alfa Lavalin kirjallista ennakkolupaa, eikä minkään näissä Ehdoissa mainitun tulkita siirtävän tai tarjoavan epäsuorasti tai muuten mitään oikeuksia, omistusoikeuksia tai etuoikeusasemaa.

9. Näiden ehtojen muutokset

Alfa Laval voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan muuttaa näitä Ehtoja. Tällaiset muutokset ja lisäykset tulevat voimaan, kun muutetut Ehdot on julkaistu Verkkosivustossa. Viimeisimmän muutoksen päivämäärä on mainittu kunkin ehtoasiakirjan alussa. Olet velvollinen tarkistamaan ajoittain, onko ehtoasiakirjaan tullut päivityksiä.

Kun Alfa Laval tekee ehtoasiakirjaan rekisteröityjen käyttäjien kannalta olennaisiksi katsomiaan muutoksia, Alfa Laval pyytää kirjautuneita käyttäjiä lukemaan ja hyväksymään muutetut ehdot.

Sinulla ei ole velvollisuutta jatkaa Alfa Lavalin Verkkosivustojen käyttöä näiden Ehtojen muutosten jälkeen, mutta jos jatkat verkkosivuston käyttöä muutosten jälkeen, ilmaiset samalla hyväksyneesi muutokset.

10. Vastuun rajoitus

Alfa Lavalin Verkkosivustot tarjotaan ”sellaisinaan” ilman nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tai lupausta niiden turvallisuudesta, virheettömyydestä tai siitä, että kolmansien osapuolten tarjoama sisältö ei sisältäisi viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

Alfa Laval sanoutuu irti kaikesta Verkkosivustoja koskevasta vastuusta (sovellettavan pakottavan lain sallimassa laajuudessa) eikä anna mitään Verkkosivustoja koskevia nimenomaisia tai välillisiä takuita.

Alfa Laval ja sen tytäryhtiöt, niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät tai osakkeenomistajat eivät missään tilanteessa vastaa mistään sellaisista vahingoista tai menetyksistä, niiden määrästä tai tyypistä riippumatta, joita voi aiheutua sinulle tai kolmannelle osapuolelle (esimerkiksi kaikki vahingonkorvaus- ja sopimusoikeudelliset ja muut suorat, epäsuorat, rangaistusluonteiset tai välilliset menetykset tai vahingot, tulojen tai voittojen menetys) Verkkosivustojen käyttösi yhteydessä tai Verkkosivustojen käytön tai käytön tulosten estymisen yhteydessä, jos olet asiakas, esimerkiksi kaikki Alfa Lavalin liikekumppaneilta saadut tiedot, kaikki Alfa Lavalin Verkkosivustoihin linkitetyt verkkosivustot tai tällaisissa Verkkosivustoissa oleva materiaali, kuten esimerkiksi kaikki virusten tietokonelaitteistollesi, ohjelmistollesi, tiedoillesi tai muulle omaisuudellesi aiheuttamat menetykset tai vahingot sen seurauksena, että olet käyttänyt tai selannut Verkkosivustoja tai ladannut materiaalia Verkkosivustoista tai Verkkosivustoihin linkitetyistä muista verkkosivustoista.

Hyväksyt sen, että ainoa ja poissulkeva oikeuskeinosi jonkin Verkkosivuston käytöstä aiheutuvien ongelmien, menetysten, kustannusten tai tyytymättömyyden osalta on peruuttaa rekisteröitymisesi kyseisessä verkkosivustossa, jos verkkosivusto edellyttää rekisteröitymistä.

Lisätietoja profiilin rekisteröimisestä ja profiilin rekisteröimisen peruuttamisesta on kohdissa 13 ja 14.

11. Muuta

Kaikki näiden Ehtojen määräykset ovat erottamiskelpoisia, ja jos jokin määräys tai sen osa katsotaan pätemättömäksi tai muuten täytäntöönpanokelvottomaksi, tämän määräyksen tulkitaan vastaavan lähintä laillista tulkintaa Alfa Lavalin alkuperäisestä aikomuksesta, ja muut määräykset jäävät voimaan ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Minkään Alfa Lavalin näistä Ehdoista johtuvien tai niihin liittyvien oikeuksien käyttämisen tai täytäntöönpanon viivästyksen tai laiminlyönnin ei katsota muodostavan luopumista kyseisestä oikeudesta, eikä se rajoita kyseistä oikeutta myöhemmissä tilanteissa.

Alfa Laval voi siirtää nämä Ehdot ja niiden nojalla annetut oikeudet ja velvoitteet mille tahansa Alfa Laval -konserniin kuuluvalle tai sen ulkopuoliselle taholle. Käyttäjä ei saa siirtää näitä Ehtoja tai mitään niiden osaa eikä niiden nojalla annettuja oikeuksia tai velvoitteita.

12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Ehtoihin sovelletaan Tanskan lakeja ilman lainvalintasäännöksiä.

Kaikki näistä Ehdoista, niiden rikkomuksesta, irtisanomisesta tai pätemättömyydestä johtuvat tai niihin liittyvät kiistat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan lopullisesti Kansainvälisen kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti näiden sääntöjen mukaisesti nimettyjen kolmen välimiehen menettelyssä. Välimiesmenettelyn paikka on Kööpenhamina, Tanska, ja menettelyssä käytetään englannin kieltä.

Profiilin tehneisiin käyttäjiin sovellettavat lisäehdot

13. Profiili ja profiilin tiedot

Rekisteröimällä tietosi ja napsauttamalla painiketta ”Vahvistan” tai vastaavaa luot profiilin kyseiseen Alfa Lavalin Verkkosivustoon. Antamiesi tietojen on oltava ajantasaisia, täydellisiä ja oikeita.

Jos rekisteröit käyttäjätiedot ja luot profiilin yrityksen puolesta, napsauttamalla painiketta ”Vahvistan” tai vastaavaa vakuutat, että sinulla on valtuudet rekisteröidä käyttäjätiedot ja luoda profiili yrityksen puolesta.

Rekisteröimällä käyttäjätiedot ja hyväksymällä nämä Ehdot vahvistat samalla hyväksyväsi nämä Ehdot ja sitoutuvasi noudattamaan niitä.

Vastaat henkilötietojesi ja kirjautumistietojesi pitämisestä ajantasaisina ja turvassa luvattomalta käytöltä.

Voit muuttaa tai poistaa profiilisi tietoja milloin tahansa. Lisäksi voit peruuttaa profiilisi rekisteröinnin (katso kohta 14).

Alfa Laval varaa oikeuden keskeyttää tai lakkauttaa profiilisi, jos ilmenee toimintaa, joka Alfa Lavalin oman harkinnan mukaan muodostaa tai saattaa muodostaa näiden Ehtojen tai sovellettavien lakien, sääntöjen tai säännösten loukkauksen, tai jos profiili on tai saattaa olla luvattoman henkilön käytössä.

Profiiliisi ja Verkkosivustojen käyttöösi liittyvien henkilötietojesi käsittely on kuvattu tarkemmin tietosuojakäytännössämme, jonka löydät kyseisestä Verkkosivustosta.

14. Rekisteröitymisen peruuttaminen

Voit milloin tahansa peruuttaa profiilisi rekisteröitymisen ja lopettaa Verkkosivustojen käytön.

Jos päätät peruuttaa profiilisi rekisteröitymisen, sinulla ei enää ole pääsyä profiiliisi. Tällaisen rekisteröitymisen peruuttamisen yhteydessä sekä pyynnöstäsi profiilissasi olevat tiedot lähetetään sinulle sähköpostitse, ja pian tämän jälkeen ne poistetaan.

15. Asiakkaan tietojen jakaminen

Asiakkaana voit halutessasi jakaa eräitä tietoja profiilistasi Alfa Lavalin liikekumppanille.

Alfa Lavalin liikekumppani on oikeushenkilö, joka on tehnyt Alfa Lavalin kanssa sopimuksen Alfa Lavalin tuotteiden ja/tai niihin liittyvien palvelujen jakelusta tai myynnistä.

Alfa Lavalin liikekumppanilla on pääsy vain sellaisiin tietoihin, jotka olet nimenomaisesti suostunut jakamaan. Verkkosivustossa, joka on sekä asiakkaiden että liikekumppanien käytössä ja johon molemmat voivat rekisteröidä profiilin, voit milloin tahansa peruuttaa Alfa Lavalin liikekumppanin profiilisi tietoihin pääsyä koskevan suostumuksen poistamalla tietojen jakamisvalinnan tietyn Alfa Lavalin liikekumppanin osalta.

16. Liikekumppanin tekemä asiakkaan profiilin tietojen käsittely

Jos sinulle on liikekumppanina myönnetty pääsy asiakkaan profiilin tietoihin ja käsittelet näitä tietoja jollakin tavalla, sinua pidetään tällaisen käsittelyn osalta rekisterinpitäjänä. Saat käsitellä tietoja ainoastaan (i) ottaaksesi asiakkaisiin yhteyttä näiden asiakkaiden sinulle lähettämiä tarjouspyyntöjä tai kysymyksiä koskevissa asioissa sekä (ii) tarjotaksesi asiakkaiden tuotteisiin liittyviä huolto- tai muita palveluja.

Jos asiakas peruuttaa profiilinsa tietojen jakamista kanssasi koskevan suostumuksensa, pyydämme sinua poistamaan kaikki sähköiseen tiedostoon tai tietokantaan tallennetut asiakasta koskevat tiedot mahdollisimman pian.

Koska toimit rekisterinpitäjänä, sinun on käsiteltävä asiakkaan henkilötietoja sijaintipaikkasi lainkäyttöalueella sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Hyväksymällä nämä Ehdot vakuutat käsitteleväsi asiakkaiden henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.